MYTHS ABOUT ENTREPRENEURSHIP

Do you have what it takes to go into entrepreneurship?